1. Eigen risico en aansprakelijkheid:

1.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Child Pose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen.

2. Lidmaatschap:

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af waarmee hij/zij samen met 1 kind deel kan nemen aan de lessen.
2.2 Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale vaste periode van 2 kalendermaanden. Het abonnement wordt daarna automatisch verlengd met telkens 1 kalendermaand.
2.3 Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.
2.5 Child Pose werkt met vaste groepen. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen 4 weken voor of na de gemiste les. Dit gebeurt in overleg met de docent. Meld je je niet af voor jouw vaste les, dan kan een les niet worden ingehaald.

3. Betaling en opzegging:

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. De deelnemer ondertekend hiervoor machtigingsformulier zodat Child Pose gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn/haar rekening.
3.2 Aanmaning –en herinneringskosten zullen doorbelast worden.
3.3 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail doorgegeven te worden aan Child Pose. Opzeggingen die binnenkomen voor de 5e van de maand worden beëindigd per 1e van de volgende maand.
3.4 Het abonnementsgeld is een gemiddelde genomen over een heel jaar. De geplande vakantieweken zijn hier reeds in verrekend.
3.5 Word je na opzegging binnen 3 maanden opnieuw lid, betaal je naast je lidmaatschap entreegeld van € 35,-.

4. Feestdagen, vakantie en annulering lessen:

4.1 Op feestdagen is Child Pose gesloten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via email/nieuwsbrief en de website. Lessen die door feestdagen en (max. twee weken) zomervakantie van de deelnemer komen te vervallen kunnen binnen 2 maanden in overleg worden ingehaald. Een inhaalles plan je in met je docent.
4.2 Vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail/nieuwsbrief.
4.3 Wanneer een les onverwacht komt te vervallen door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) kan de deelnemer tot maximaal 2 maanden na de datum in overleg de les inhalen.

5. Ziekte, blessure of zwangerschap:

5.1 Bij eventuele tijdelijke blessures of ziekte dient de deelnemer contact op te nemen met Child Pose. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan de lessen dan is de desbetreffende kalendermaand voor eigen risico. Is de deelnemer daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt het abonnement 1 kalendermaand stilgelegd. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plaats in de les wordt deze stilgelegde kalendermaand nog onbetaald gereserveerd voor de deelnemer, hierna vervalt deze. Na deze stopmaand gaat het abonnement automatisch weer lopen tenzij de deelnemer heeft opgezegd.
5.2 Eventuele zwangerschap dient meteen gemeld te worden bij de docent. In de eerste 3 maanden wordt het beoefenen van Ouder en kind in balans afgeraden. Indien de deelnemer dit wel wenst te doen is dit geheel voor eigen risico. In overleg met de docent kan er wel een aangepaste lesvorm aangeboden worden, waarbij de dreumes/peuter meedoet met de docent.

6. Wijziging, lesrooster, prijzen:

6.1 Child Pose behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Eventuele aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website,
e-mail/nieuwsbrief.
6.2 Child Pose behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen aan te brengen in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie. Eventuele aanpassingen in bovengenoemde zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website, e-mail/nieuwsbrief.

7. Foto/filmmateriaal:

7.1 Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto's genomen worden die ook op de website of voor andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen heeft dient U dit schriftelijk te melden aan Child Pose.